Centrum informačních technologií FF
Kancelář e-learningu

Jak by projekt přihlášený do stipendijního programu měl vypadat?

Stručná anotace projektu

Zde stručně představte svůj projekt a uveďte jeho hlavní cíle a výstupy.

Cílem je vytvořit e-learningovou podporu v ELFu pro kurz ELF007, která bude odpovídat novému sylabu kurzu, který vychází ze zkušeností nabraných během posledních dvou běhů kurzu a zároveň z moderních výzkumů v dané oblasti. E-learningový kurz bude obsahovat nejenom různé statické studijní materiály (ve formě PDF souborů), ale zároveň krátká výuková videa, která budou sloužit jako úvody do problematiky probírané v rámci daného bloku.

Návaznost na výuku

Zde uveďte, jakých kurzů se projekt má týkat. Uvádějte jak kódy, tak i názvy předmětů. Jednotlivé předměty od sebe oddělujte čárkami.

ELF007 – Neexistující kurz

Dopad projektu a udržitelnost

V této kolonce uveďte, jak velkého množství studentů se projekt bude týkat. Uveďte, jestli je podporovaný kurz povinný, povinně volitelný nebo volitelný a jestli je určen pouze studentům mateřských oborů, nebo jedná-li se o kurz přístupný i dalším studentům MU. Odhadněte počet studentů, kteří si kurz zapíší. Pokud kurz probíhal v minulosti, uveďte, kolik studentů ho mělo zapsaný. Důležité je také uvést, zda se jedná o kurz, který se bude vypisovat opakovaně (a jak často), nebo jedná-li se o jednorázově vyučovaný kurz.

Kurz je povinně volitelný (B) pro studenty bakalářského studia Ústavu X a zároveň je nabízen jako volitelný (C) ostatním studentům MU. Kurz je zařazen do výuky každý rok v podzimním semestru a minulý rok, když byl otevřen i studentům jiných oborů, ho navštěvovalo 37 studentů. Letos předpokládáme účast asi 45 studentů, z kapacitních důvodů je kapacita předmětu omezena na 50 studentů.

Asistence AVC

Plánujete v rámci svého projektu vytvářet výuková videa nebo třeba audionahrávky rodilých mluvčí? Pokud ano, je možné domluvit se na spolupráci s Audiovizuálním centrem CIT FF MU. Pokud budete asistenci AVC potřebovat je zapotřebí abyste se nejpozději do 15. 3. 2021 domluvili na podobě spolupráce. V opačném případě vám AVC nemůže zaručit, že bude v jejich kapacitách vám pomoci.

Charakteristika projektu

Co je cílem projektu? Jaké plánujete vytvořit výstupy? Kolik jich bude a jak budou rozsáhlé?

Cílem projektu je vytvořit nový e-learningový kurz coby platformu, na níž budou umístěny nové studijní materiály vycházející z nejnovějších poznatků ve zkoumané oblasti a zároveň odpovídají novému sylabu předmětu, který byl vytvořen i na základě zpětné vazby studentů z předchozích běhů kurzu. Pro kurz budou vytvářeny různé studijní materiály, které budou studentům nahrazovat v současné době neexistující učebnici. Kurz a studijní materiály budou rozděleny do tematických sekcí, přičemž v každé bude kromě jednoho hlavního studijního materiálu v rozsahu asi 10–15 normostran na sekci) i několik materiálů doplňujících a seznam relevantní literatury, které budou studentům umožňovat proniknout hlouběji do studované problematiky. Dále bude pro každou ze sekcí kurzu vytvořeno úvodní video, v němž budou studenti poutavým způsobem uvedeni do problematiky dané sekce.

Trvání a periodicita projektu

Je přihlašovaný projekt jednorázový, nebo předpokládáte, že budete projekt přihlašovat i v následujících bězích stipendijního programu? Pokud ano, jedná se o projekt, který se bude realizovat každý semestr, jednou za dva semestry, nebo méně často?

Našim cílem je udržovat kurz aktuální i pro další ročníky. Kurz proto máme v plánu aktualizovat a průběžně doplňovat a upravovat studijní materiály, aby kurz vždy reflektoval aktuální stav poznání. Jelikož v budoucích letech se ale bude jednat hlavně o údržbu již existujícího kurzu, rozsah prací bude menší.

Cíle projektu

Co si od svého projektu slibujete coby pedagog? Chcete zlepšit úspěšnost studentů u závěrečné zkoušky? Chcete usnadnit studentům přístup ke studijním materiálům? Chcete poskytnout studentům platformu, kde se budete moci věnovat látce nad rámec prezenční výuky?

Předmět byl doposud vyučován bez e-learningové podpory a využívána byla učebnice, která již není vyhovující. Nový e-learningový kurz a studijní materiály studentům nahradí zastaralou učebnici. Zároveň jim poskytne adekvátní prostředí pro diskusi týkající se probírané látky. Do této diskuse se budou zapojovat i asistenti vytvářející kurz, kteří budpu moci ve fórech poskytovat zpětnou vazbu studentům a budou diskusní fóra moderovat. Kromě povinných materiálů tak bude studentům kurzu nabídnuta i možnost prohlubovat svoje vědomosti ve směrech, které budou považovat za důležité a může jim pomoci při další profilaci svého studia. V závislosti na aktivitě v diskusních fórech bude možná v budoucích letech v kurzu zavedena možnost ukončení nejen prostřednictvím závěrečné zkoušky, ale i díky dostatečnému zapojení do diskuse v rámci kurzu.

Podoba inovace

Jakým způsobem bude inovována výuka v podporovaném kurzu nebo kurzech oproti současnému stavu? Jak rozsáhlé budou změny v inovovaných předmětech? Jaký bude obsah a rozsah nově vznikajících materiálů? Proč je podle vás inovace výuky potřebná?

Kurz ELF007 se zabývá tématem, k němuž momentálně není žádná učebnice (a to jak v češtině, tak dokonce ani v angličtině), která by reflektovala aktuální stav poznání v daných oblastech. Studenti byli dosud odkázání na studium různých článků, které ale neposkytovaly ucelený obraz aktuálního stavu disciplíny. Proto je naším cílem vytvořit e-learningový kurz, který takovýto ucelený přehled studentům nabídne.

Pokud by měl být zachován současný stav kurzu, kdy studentské úkoly hodnotí pouze vyučující, pak by bylo nutné nějakým způsobem omezit formu vedení kurzu. Při zachování druhu domácích úkolů a zpětné vazby od učitele by bylo nutné omezit počet studentů smějících si kurz zapsat. To by v důsledku znamenalo omezit kurz pouze pro studenty mateřských oborů. Druhou možností by bylo zrušení domácích úkolů v aktuální podobě. Jelikož ale právě domácí úkoly a zpětná vazba k nim byly jedním z důvodů pozitivního hodnocení kurzu v předmětové anketě, jeví se tento krok kontraproduktivním. Zavedení studentských hodnotitelů je tedy krokem, který umožní zachovat oblíbené prvky kurzu, a zároveň nebude nutné omezovat zápis kurzu.

Technologická řešení

Popište, jak si představujete, že bude projekt realizovaný po technické stránce. Zatímco v předchozí rubrice jste uvedli, čeho chcete dosáhnout po pedagogické stránce, nyní uveďte, jak toho chcete dosáhnout. Pokud chcete poskytnout studentům nové studijní materiály, bude se jednat o statické dokumenty, jako je např. PDF nebo prostý text, nebo chcete v ELFu/Moodlu vytvořit interaktivní přednášky, příp. využít nějaký externí nástroj, jako jsou např. Quizlet, Kahoot nebo Socrative?

E-learningový kurz poběží v ELFu. Primární studijní materiály budou mít podobu PDF souborů. Cílem je vytvořit materiál, který bude co možná uživatelsky nejpřívětivější. PDF mohou studenti číst jak na počítačích a různých mobilních zařízeních, tak i na čtečkách e-booků. Zároveň bude materiál snadné vytisknout. Doplňující studijní materiály budou mít různou povahu – od jednoduchých textů, přes databáze obsahující videa a články, až po různé materiály využívající např. Quizlet. Videa budou umístěna na fakultní knihovně médií Medial a následně budou embedována do hlaviček jednotlivých sekcí v kurzu. Zároveň v kurzu plánujeme využívat diskusní fóra, v nichž budou studenti moci diskutovat o probírané látce jak s vyučujícím a asistenty, tak sami mezi sebou. Během prezenčních přednášek máme v plánu zapojit studenty do výuky pomocí Socrativu, který budeme používat průběžně v hodině pro ověřování, zda studenti pochopili probíranou látku, ale i pro sběr podnětů a zpětné vazby. Zároveň plánujeme na každé hodině umožnit studentům získat bonusové body v aplikaci Kahoot, kterou budeme zahajovat každou hodinu a v níž budeme testovat studenty z látky probírané v předchozím týdnu.

Použité platformy

Pokud budete vytvářet nebo spravovat e-learningový kurz, kde bude tento kurz umístěný? Bude to kurz v ELFu, interaktivní osnova v ISu, nebo využijete nějakou jinou platformu? Pokud budete vytvářet videa pro výuku, budete tato nahrávat na Medial?

Moodle/ELF, Medial

Personalistika a rozdělení stipendií

V této položce rozepište, jakým způsobem bude požadovaná částka mezi studenty rozdělena a co konkrétně budou jednotliví asistenti zapojení v projektu dělat.

Při finančním ohodnocení asistentů doporučujeme držet se v rozsahu 80–150 Kč za hodinu v závislosti na náročnosti vykonávané práce.

XXX YYY: Asistentka bude mít na starosti primárně tvorbu studijních materiálů, která bude spočívat ve vyhledávání vhodných podkladů, jejich zpracování a následně tvorbě studijních materiálů. Asistentka bude zároveň poskytovat zpětnou vazbu studentům a moderovat diskusní fóra. Předpokládaný rozsah práce je 70 hodin při sazbě 150 Kč/h. Asistentka bude dále pomáhat s opravou vybraných domácích úkolů. Předpokládaný rozsah práce je 10 hodin při sazbě 120 Kč/h.
Celkové stipendium pro asistentku: 11.700 Kč.

GGG HHH: Asistentka bude ve spolupráci s videostudiem a XXX YYY připravovat výuková videa pro použití v obou kurzech. Bude se jednat o 6 videí v rozsahu kolem 5 minut/video. Dále se bude podílet na tvorbě studijních materiálů, bude poskytovat zpětnou vazbu a moderovat diskusní fóra. Předpokládaný rozsah práce je 75 hodin při sazbě 150 Kč/h.
Celkové stipendium pro asistentku: 11.250 Kč.

Harmonogram

Jak je naplánovaný průběh projektu? Kdy by měly být podle plánu dostupné jednotlivé výstupy projektu?

Během prvního měsíce semestru budou probíhat intenzivní konzultace s asistenty zodpovědnými za tvorbu studijních materiálů. Na konci prvního měsíce budou pevně stanovena veškerá témata a hlavní zdroje, z nichž se bude vycházet. Veškeré hlavní studijní materiály budou zpracovány do konce výuky a začátkem zkouškového období proběhne jejich korektura, sjednocení a kompletace e-learningového kurzu. Nahrávání videí bude probíhat v závislosti na možnostech videostudia v posledním měsíci semestru. Ostré nasazení e-learningu proběhne v semestru následujícím.

Zpětná vazba

Jakým způsobem budete zjišťovat, jestli byl váš projekt úspěšný?

Kromě předmětové ankety plánujeme v obou kurzech využít dotazník, jehož prostřednictvím chceme zjistit, jak jsou studenti spokojeni s jednotlivými studijními materiály. Také budeme na základě protokolů z ELFu zjišťovat, jak moc byly jednotlivé materiály využívány. V obou kurzech budeme využívat i anonymní modul dotazník v ELFu coby podnětovník, kam nám studenti budou moci během semestru vkládat zpětnou vazbu, ale třeba i požadavky na témata, která by chtěli podrobněji rozebírat během prezenční výuky.

Předchozí zkušenosti s využitím technologií

Jaké máte zkušenosti s e-learningem, využíváním technologií ve výuce nebo s vytvářením multimediálních studijních materiálů? Účastnil se někdo zapojený ve vašem projektu Stipendijního programu na podporu využití technologií ve výuce nebo dřívější verze stipendijní podpory?

Sám používám e-learningové kurzy v ELFu pro většinu mnou vyučovaných kurzů. V tomto projektu zároveň upotřebím svoji znalost sazby dokumentu v LaTeXu, jelikož studijní materiály budou sázeny právě v LaTeXu.

GGG HHH mi dlouhodobě pomáhá s tvorbou a správou e-learningových kurzů, přičemž jsme před několika lety byli zapojeni do staré podoby stipendijní podpory. XXX YYY má zkušenosti se sazbou v LaTeXu, takže mi bude pomáhat i se závěrečnou úpravou studijních materiálů.

Ostatní asistenti zatím se správou a tvorbou e-learningovývh kurzů v ELFu zkušenosti nemají, proto bychom byli rádi, kdyby mohli být zaškoleni někým z členů Kanceláře e-learningu.

Chtěli byste vědět více nebo vám není něco jasné?

Napište nám

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.