Centrum informačních technologií FF
Kancelář e-learningu

Co u projektů hodnotíme

K hodnocení projektů využívají hodnotitelé formulář, v němž projekt hodnotí na základě níže uvedených kategorií. U každé kategorie mají hodnotitelé k dispozici pětibodovou škálu.

Hodnocené kategorie

 • Dopad projektu

  Hodnocení se odvíjí od množství studentů, na něž budou mít výstupy projektu dopad. Lépe hodnocené jsou projekty s větším dopadem, tedy projekty zaměřené na kurzy, v nichž lze předpokládat vysokou účast studentů, kurzy vyučované každý semestr a projekty, v jejichž rámci vzniknou otevřené zdroje (např. databáze přístupné i širší veřejnosti).

 • Finanční přiměřenost

  Hodnocení v této kategorii se odvíjí od celkové částky požadované na projekt a od množství a povahy výstupů, které mají v rámci projektu vzniknout. Nejlépe jsou hodnoceny projekty, jejichž výstupy budou mít přesah i mimo přímo inovované kurzy – tedy projekty, v nichž vzniknou materiály využitelné např. v rámci celého oboru, nebo dokonce otevřené zdroje.

 • Udržitelnost projektu

  Projekty jsou hodnoceny na základě toho, jak jsou udržitelné a případně i náročné na údržbu. Lépe jsou hodnoceny projekty, jejichž výstupy budou využity opakovaně a jejichž následná údržba je jednoduchá. Příkladem může být kurz u něhož se předpokládá, že hlavní studijní materiály budou použitelné několik následujících let a kurz bude pouze periodicky doplňován o nové studijní materiály nebo budou přenastavována data testů. Nižší hodnocení v tomto kritériu budou mít projekty, jejichž výstupy budou využitelné méně často (např. výuka jednou za dva roky) nebo projekty, které budou s každým během vyžadovat výrazné úpravy.

 • Reálnost harmonogramu

  Posuzuje se, jak reálná je realizace všech výstupů projektu ve stanoveném harmonogramu. V úvahu se bere např. technologická náročnost projektu, počet zapojených asistentů a jejich zkušenosti a samozřejmě harmonogram projektu. Lepší hodnocení v této kategorii budou dostávat projekty jednoduché a projekty připravované s dostatečným předstihem.

 • Adekvátnost zvolených technologií

  Hodnotí se, nakolik jsou zvolené technologie pro daný projekt adekvátní, tedy jestli zvolené řešení není např. zbytečně komplikované vzhledem k počtu asistentů a jejich zkušenostem. Zároveň se posuzuje, jestli nejsou použité technologie zastaralé, nebo dokonce nebezpečné.

 • Míra inovace

  V této kategorii je hodnocení určené tím, do jaké míry budou předměty v rámci projektu inovovány. Bude hodnoceno např. to, jak velké množství nových studijních materiálů vznikne, do jaké míry budou upraveny ty stávající nebo nakolik bude obohacena výuka oproti aktuálnímu stavu v předmětu. Lépe hodnoceny jsou projekty, v jejichž rámci vznikají nové studijní materiály, které výrazně obohacují projektem inovované předměty. Hůře hodnoceny mohou být např. kurzy, v nichž jsou studijní materiály pouze transformovány do technologicky pokročilejší podoby.

 • Míra interaktivity

  Čím větší bude ve výstupech projektu míra interaktivity, tím lepší hodnocení v této kategorii obdrží. Nejnižší hodnocení budou dostávat projekty, jejichž výstupy budou statické studijní materiály, respektive úložiště takovýchto materiálů. Lepší hodnocení získají projekty, v nichž se bude počítat např. s tutorováním kurzu, moderovanými diskusními fóry, využitím mobilních technologií ve výuce nebo s interaktivními testy.

 • Míra zapojení výstupů do výuky

  Jelikož náš program je zaměřený na využití technologií ve výuce, je nutné hodnotit i to, do jaké míry budou výstupy projektů ve výuce využity. V tomto kritériu hraje roli to, nakolik jsou výstupy využívány přímo ve výuce. Lepší hodnocení v této kategorii obdrží např. projekt, jehož výstupem bude e-learningový kurz, který bude obsahovat povinné studijní materiály a průběžné testy, které se budou podílet na závěrečném hodnocení studentů. Dalším příkladem může být projekt mezi jehož výstupy bude tvorba testů nebo kvízů, které budou využity díky mobilním technologiím přímo v prezenční výuce za účelem získání okamžité zpětné vazby od studentů. Nižší hodnocení by v této kategorii dostal např. projekt, jehož cílem by bylo vytvoření e-learningového kurzu, který by obsahoval pouze doplňkové informace a studijní materiály, které by sice rozšiřovaly látku probíranou v kurzu, ale nehrály by roli při klasifikaci studentů.

 • Zpětná vazba

  V projektu by mělo být popsáno, jak má řešitel v plánu vyhodnocovat úspěšnost svého projektu. Pokud chce řešitel získat vyšší hodnocení v této kategorii, neměl by se spoléhat pouze na předmětovou anketu v ISu. Řešitel může vytvořit anketu vlastní, zaměřenou na konkrétní aspekty svého projektu. V kurzech využívajících testy je dobrým nápadem využít analytiku výsledků testů za účelem zjištění diskriminační účinnosti jednotlivých otázek. Díky aplikacím, jako je např. Socrative, je možné získat zpětnou vazbu v reálném čase přímo během prezenční výuky i od velkého množství studentů.

Jaké projekty jsou automaticky zamítnuty?

 • Projekty, v nichž chybí podstatné informace potřebné k jejich adekvátnímu posouzení.
 • Zcela evidentní finanční nepřiměřenost. Projekty, u nichž je na malé množství jednoduchých výstupů požadována zcela neadekvátní částka.
 • Projekty, jejichž realizace může představovat bezpečnostní riziko (nejen) pro fakultu. příkladem by mohl být projekt, který by počítal s využitím zastaralé nebo nebezpečné technologie (např. FLASH).
 • Projekty, které nepodal akademický pracovník.
 • Žádá-li se v projektu o finanční podporu, která zahrnuje: koupi materiálů, výuku, proplacení cestovních nákladů apod.
 • Projekty, u nichž je reálná možnost, že jejich výstupy nebudou využity. Např. inovace kurzu, který si v předchozích dvou letech nikdo nezapsal.

Chtěli byste vědět více nebo vám není něco jasné?

Napište nám

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.