Centrum informačních technologií FF
Kancelář e-learningu

Co u projektů přihlášených do stipendijního programu hodnotíme

Celková kvalita a připravenost projektu

Popis struktury a osnovy zamýšleného výstupu

Je projekt srozumitelně strukturován? Má vytyčený jasný cíl a konkrétní představu o jeho účelu a procesu tvorby? Je práce na projektu promyšlená a má zadavatel představu o její náročnosti a procesu realizace?

Přiměřenost výše požadovaných finančních prostředků

Odpovídá požadovaná částka objemu, náročnosti práce a počtu zapojených osob podílejících se na tvorbě projektu?


Příklad: skenování materiálů není stejně náročné jako tvorba testů nebo příprava studijních materiálů pro tablety.

Využitelnost

Kdy bude výsledek projektu spuštěn? Lze jej využívat opakovaně a dlouhodobě? Je reálný předpoklad, že výstup projektu bude upotřeben ve výuce?


Příklad: e-learningová podoba kurzu spouštěná s každým během, opakované zapojení tabletů do výuky, projektová výuka ve specializovaných učebnách, výuková videa apod.

Udržitelnost

Jakým způsobem bude zajištěna udržitelnost projektu/jeho výstupu? Bude možné jej využívat opakovaně, dále jej inovovat a aktualizovat? Jak náročná bude případná správa?


Příklad: banka úloh se bude aktualizovat a obměňovat každý semestr, na začátku semestru stačí upravit harmonogram, aktualizace materiálů dle potřeby,…

Reálnost splnění stanovených cílů výstupu

Je reálné vytvořit projekt v termínu a za využití dostupných materiálů a technologií? Jsou navrhovaná řešení přiměřená a proveditelná?


Příklad: projekt počítá s využitím dostupných technologií a reálným systémovým řešením (ELF).

Využití technologií

Účelné využití technologií (hypertext, zvuk, animace, video atd.)

Za jakým účelem budou které technologie a prostředky využity?


Příklad: informovanost ohledně vhodnosti zapojení konkrétních technologií či aplikací.

Technologická řešení umožňující interakci

Má projekt potenciál „aktivizovat“ studenty? Jsou v něm interaktivní technologie a prostředky?


Příklad: testy a webináře v kurzu, interaktivní videa, diskusní fóra, projektová výuka,…

Využití současné fakultní technologické infrastruktury

Bude v rámci projektu využita stávající technologická infrastruktura a dostupné prostředky?


Příklad: využití techniky v učebnách, specializované učebny, tablety, MEDIAL, nahrávací studio,…

Technologická náročnost projektu

Jedná se o projekt, který vyžaduje nějaké speciální dovednosti ze strany studenta? Jedná se o náročný a komplexní projekt, kde je více studentů se specifickými rolemi?

Technologická inovativnost

Jsou využity nové technologie? Jsou využity již zavedené technologie kreativním a inovativním způsobem?

Pedagogická perspektiva

Vzdělávací vize a cíle

Jaký je pedagogický cíl řešitele? Čeho chce realizací projektů v rámci své výuky dosáhnout? Je kurz zaměřen na obohacení výuky, její větší interaktivitu, lepší komunikaci mezi pedagogem a studenty atp.?

Dopad

O jak rozsáhlý projekt se jedná? Pro jak velkou skupinu studentů je určen? Jedná se o projekt týkající se povinných nebo volitelných kurzů? Jsou tyto kurzy určeny pouze pro domovskou katedru, nebo jsou otevřené?

Využití inovativních výukových metod

Budou v projektu použity některé nové či méně časté výukové metody? Budou stávající výukové prostředky využity nějakým inovativním způsobem?

Komunikace se studenty

Jakým způsobem bude probíhat plánovaná komunikace se studenty?


Příklad: e-mail, diskusní fóra, sociální sítě, webináře, Skype

Zpětná vazba

Jakým způsobem bude probíhat vyhodnocování efektivity projektu? Jakým způsobem má projekt změnit výuku daného předmětu/předmětů? Jakým způsobem se projeví v průběhu studia či ve způsobu výuky? Jakým způsobem se bude vyhodnocovat splnění cílů?


Příklad: zpětná vazba od studentů a další formuláře zpětné vazby, sledování výkonu a aktivity studentů, evaluace dalších dat a výstupů kurzu (zlepšení výsledků apod.).