Online zkoušení na MUNI


Krizový štáb MU doporučuje pro celý jarní semestr 2020 konání prezenčních zkoušek nebo jiných prezenčních forem výuky jen v nezbytně nutných případech. I tam, kde právní předpisy dovolují prezenční zkoušku nebo výuku, ale zkoušku nebo výuku lze realizovat i distančně, doporučuje Krizový štáb MU pro celý jarní semestr, včetně zkušebního období, zvolit distanční řešení.

Přechod na distanční formy zkoušení přináší vyučujícím spoustu nových výzev. Na jedné straně musí častokrát změnit obsah zkoušek z věcných na takzvané „open book“, popřípadě se poprvé seznámit s novým nástrojem, jako je například MS Teams. Na straně druhé vzniká obava, že přechodem na distanční formy zkoušení mohou studenti snadno sdílet zadání testů i odpovědí nebo se dopustit podvodného jednání.

Chce-li vyučující opravdu zjistit, zda student splnil cíle předmětu a získal dané zkušenosti a dovednosti, musí zapojit důvtip, improvizovat a zčásti rezignovat na způsoby, kterými zkoušel doposud.

Ústní zkoušení

Ústní zkoušky mohou probíhat pomocí videokonferenčního software. Univerzita doporučuje pro tento účel využít MS Teams. Kromě MS Teams je však možné použít i řadu jiných technologií, jakými jsou například Zoom nebo Skype. K těmto aplikacím MU neposkytuje technickou podporu.

Základní formou je rozhovor s jedním nebo vícero studenty. Pro případné potřeby losování otázek k zodpovězení (kdy není možné zkoušení provést otevřeným dialogem) je možné za tímto účelem využít MS Forms nebo nechat studenta vybírat číslo otázky přes jakýkoli generátor náhodných čísel.

Podrobný návod pro průběh distanční ústní zkoušky je možné najít v IS MU.

Písemné zkoušení

Písemný test lze skládat distančně pomocí odpovědníků v IS MU v kombinaci s vhodným přeformulováním otázek do podoby tzv. open book exam. Pro snížení rizika podvádění lze využít řady nastavení odpovědníků (např. míchání otázek v kombinaci s postupným průchodem a nemožností vracet se v testu zpět).

Pro správné nastavení odpovědníků a pomoc s nastavením a přípravou testu je vhodné kontaktovat fakultního e-technika.

Pro komunikaci se studenty (pro jejich dotazy, řešení technických problémů) lze v době tohoto testu využít MS Teams.

Přechod z tradičního zkoušení na zkoušení distanční

Současnou situaci lze také brát jako příležitost vyzkoušet si nové způsoby a online technologie, které máme na univerzitě k dispozici. Mohou tak do budoucna rozšířit nejen pouze možnosti zkoušení, ale i celkové možnosti využití ve výuce jako takové.

RNDr. Michal Černý

„Technicky není čeho se bát. Ostatně ukazuje se, že i učitelé základních škol se se zkoušením skrze technologie vypořádali, takže není důvod si myslet, že by bylo něco příliš náročného či na úrovni univerzity nedostupného. A když si člověk neví rady, může se zeptat. To vnímám jako silný moment současné situace.“

RNDr. Michal Černý
Pedagog z KISK FF MU

Rozhovor s Michalem Černým o online zkoušení

Filosofie

Špatná otázka: Jaké je dělení kapitol v knize Bytí a čas od Martina Heideggera, kdy byla vydána a jaké jsou v ní základní pojmy a koncepty? Na všechny tyto otázky najdete snadno odpověď na Wikipedii, když už ne ve skriptech nebo knihách.

Dobrá otázka: Zkuste popsat, jakým způsobem argumentuje Heidegger? Uměli byste říci, proč se ve své knize vymezuje vůči Kantovi a jeho pojetí času? V čem podle Vás spočívá síla, a naopak v čem je slabá jeho argumentace?

Špatná otázka: Jmenujte pět presokratiků.

Dobrá otázka: Zkuste si vybrat jednoho presokratika a charakterizujte jeho styl podle toho, co se od něj dochovalo ve zlomcích.

Fyzika

Špatná otázka: Napište Maxwellovy rovnice v integrálním a diferenciálním tvaru.

Dobrá otázka: Spočítejte náboj, který bude na kouli nabité jednotkovou hustotou s jednotkovým objemem.

Špatná otázka: Popište schéma popisující Michelsonův–Morleyův experiment a řekněte, co dokazuje.

Dobrá otázka: Vyberte jeden kruciální experiment v dějinách moderní fyziky, stručně ho popište a řekněte, proč právě jej považujete za zásadní. Co pomohl objasnit? Jak byl přijat?

Historie

Špatná otázka: Jmenujte všechny předsedy československé vlády v letech 1948–1989 s funkčními obdobími.

Dobrá otázka: Popište na příkladu vybraného ministerského předsedy vztah k dalším orgánům moci, především pak ke stranickým orgánům. Analyzujte rozsah jeho pravomocí a srovnejte ho se situací za první republiky.

Špatná otázka: Vyjmenujte válčící strany v bitvě u Kresčaku, uveďte datum a výsledek bitvy.

Dobrá otázka: Popište dopad bitvy u Kresčaku na rytířskou kulturu. Lze říci, že Jan Lucemburský v bitvě spáchal sebevraždu? Argumentujte pro zvolenou možnost.

Informační věda a knihovnictví

Špatná otázka: Kdy bylo vytvořeno MDT? Jakým způsobem funguje?

Dobrá otázka: Jaký způsob kategorizace byste zvolili při tvorbě akademické knihovny? Proč? Co byste vzali v potaz?

Špatná otázka: Popište, co je Capurrovo trilema?

Dobrá otázka: Zkuste říci, co je to informace. S jakými limity vaše definice počítá? V čem je naopak vhodná?

Návody

Novinky a inspirace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.