Distanční forma státních závěrečných zkoušek na MUNI


Krizový štáb MU doporučuje pro celý jarní semestr 2020 konání prezenčních zkoušek nebo jiných prezenčních forem výuky jen v nezbytně nutných případech. I tam, kde právní předpisy dovolují prezenční zkoušku nebo výuku, ale zkoušku nebo výuku lze realizovat i distančně, doporučuje Krizový štáb MU pro celý jarní semestr, včetně zkušebního období, zvolit distanční řešení.

V souladu s tímto doporučením vznikla na základě průzkumů na fakultách MUNI, informací od MŠMT, řešení jiných univerzit ČR, metodických pokynů MUNI, zkušeností z distanční výuky a zkušeností odborníků z ÚVT a IS MU sada praktických doporučení a vzorových scénářů pro realizaci distanční státní závěrečné zkoušky. 

Doporučený postup činností k distančním SZZ

Postup činností níže je uzpůsoben pro použití nástroje MS Teams. V případě využití jiné aplikace (například Zoom) je nutné seznam činností náležitě upravit. Při distanční SZZ je doporučeno co nejdříve zřídit role tzv. Asistentů a Pomocníků SZZ. Ti by měli být obeznámení s používáním MS Teams a proškoleni na celý průběh SZZ v tomto nástroji. Popis těchto rolí je k dispozici pod tabulkou. 

Co nejdříve Stud. odd.
sekr. oboru
Pomocník SZZ Asistent SZZ Komise
SZZ
IT
podpora
A) Obeznámení se s řešením výpadků
(Jak formálně postupovat, pokud dojde k přerušení zkoušky)
x x x x  
B) Metodická úprava otázek
(Přechod na open book zkoušení)
      x  
C) Výzva ke zvolení způsobu průběhu SZZ
(Student potvrdí formu zkoušky – prezenčně/distančně)
x        
D) Tvorba harmonogramu x        
           
Příprava SZZ (14 dní předem) Stud. odd.
sekr. oboru
Pomocník SZZ Asistent SZZ Komise
SZZ
IT
podpora
E) Informování CIT o harmonogramu zkoušek
(Zajištění IT podpory v den SZZ)
x       x
F) Proškolení personálu – práce s technologií         x
G) Vytvoření týmů komisí v MS Teams     x   x
G1) Zveřejnění SZZ
(zveřejnění odkazu pro připojení do místnosti)
    x   x
H) Poskytnutí informací a pokynů studentům
(Průběh a povinnosti při distanční zkoušce)
x        
I) Kontrola kontaktních údajů (telefon) v IS
(viz obeznámení se s řešením výpadků)
x        
           
Příprava SZZ (1–2 dny předem) Stud. odd.
sekr. oboru
Pomocník SZZ Asistent SZZ Komise
SZZ
IT
podpora
J) Připomínací e-mail studentům (a komisi) x x x    
K) Kontrola CIT, že počítají s termíny SZZ     x   x
L) Kontrola IT (vybavení a připojení)         x
           
Průběh SZZ/obhajoby Stud. odd.
sekr. oboru
Pomocník SZZ Asistent SZZ Komise
SZZ
IT
podpora
M) První kontakt se studentem – čekárna
Kontrola připojení (a studenta – okolí, aplikace)
  x      
M1) Realizace přípravy*
(Příprava studenta před zkouškou)
    x    
N) Zavolání studenta do místnosti – zkouška     x x  
O) Ověření totožnosti studenta     x    
P) Informování o nahrávání a jeho spuštění     x    
Q) Samotná obhajoba/zkouška
(losování otázky/nasdílení prezentace/…)
      x  
R) Ukončení nahrávání a odebrání studenta z hovoru     x x  
S) Stažení audiovizuálního záznamu     x x  
           
Po SZZ Stud. odd.
sekr. oboru
Pomocník SZZ Asistent SZZ Komise
SZZ
IT
podpora
T) Uložení záznamu po dobu 5 let do IS MU     x x  

„x“ – role je typicky odpovědná za tuto aktivitu
„x“ – role může být odpovědná nebo účastná této aktivity
*K těmto úkolům je vyžadován druhý asistent (Scénář #1 s přípravou studenta).
Pozn.: Odkazy v tabulce jsou určené pro Scénář #1.

Stáhnout tabulku činností jako .pdf Stáhnout tabulku činností jako .xlsx

Role účastníků SZZ:

 • Asistent SZZ – je odpovědný za technické a administrativní náležitosti průběhu SZZ.
  • V přípravě SZZ: vytváří týmy v MS Teams, přidává členy (komisi a studenty).
  • Během státnic: volá studenta z „Čekárny“ do videokonference „Komise“, navazuje kontakt se studentem při příchodu do videokonference, ověřuje totožnost studenta, informuje o nahrávání, zapíná/vypíná nahrávání, na konci odebere studenta z videokonference.
  • Po státnicích: sepisuje protokoly (výkazy) a záznamy ze SZZ.
 • Pomocník SZZ – přítomen v „Čekárně“ viz níže. Konzultuje se studentem funkčnost připojení (video, zvuk), může zkontrolovat spuštěné aplikace u studenta (správce úloh) a prostředí studenta.
 • Komise – je buď přítomná ve videokonferenci „Komise“ (scénář #1), nebo se připojuje k jednotlivým videokonferencím v kanálech se jménem studenta (scénář #2).
 • Vedoucí/oponent práce
 • Student

Novinky a inspirace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.