Filozofická fakulta MU

LINDAT/CLARIAH-CZ

Katalog platforem na FF MU

Přehled databází, digitálních knihoven a dalších platforem pro výzkum spravovaných jednotlivými pracovišti a jejich partnerskými institucemi. Přehled je řazen abecedně a je možné jej procházet podle typu platformy.

Projekt LINDAT/CLARIAH-CZ není vlastníkem ani tvůrcem uvedených platforem, pouze o nich informujeme. Pokud zde nějaký projekt chybí nebo uvádíme neaktuální informace, rádi to napravíme: lindat-clariah@phil.muni.cz

Definice typů platforem

Bibliografické databáze | metadata

Databáze, jejichž základem jsou bibliografická data nebo metadata, tedy údaje o různých typech dokumentů či publikací (např. o monografiích, sbornících, článcích, konferenčních příspěvcích, patentech apod.). Tyto databáze mohou doplňkově obsahovat další informace (např. biografické) nebo poskytovat plný text dokumentů.

Digitální knihovny | plné texty

Informační zdroje zpřístupňující plné texty dokumentů textových, obrazových nebo audiovizuálních. Často obsahují i další doplňkové informace (typicky metadata daných dokumentů) a mají pokročilé funkce pro správu a vyhledávání obsahu. Patří sem i digitální repozitáře a digitální archivy.

Faktografické databáze

Databáze zahrnující informace o konkrétních jevech, předmětech, skutečnostech, které mohou doplňkově obsahovat i další údaje (např. metadata).

Slovníky a encyklopedie

Abecedně, pojmově, systematicky či jinak uspořádané zdroje, které podávají informaci jazykovou (slovníky, lexikony) nebo obsahovou (encyklopedie, naučné slovníky, encyklopedické slovníky) o vybraných termínech, pojmech či předmětech poznání.

Geografické informační systémy

Komplexní informační systémy, které reprezentují různorodá data ve vztahu k jejich prostorovým charakteristikám, typicky v podobě interaktivních map s různorodými vizualizovanými objekty.

Jazykové korpusy

Kolekce textů nebo zvukových záznamů jednoho či více jazyků strukturovaná a uspořádaná tak, aby pomocí specializovaných nástrojů umožňovala lingvistické zkoumání daného jazyka; používá se i pro tvorbu slovníků, korektorů, překladačů aj.

Filtrovat podle typu:

Bibliografická databáze časopisu Filmový kurýr; připravováno

Rozpracovaná databáze po svém dokončení umožní fulltextové vyhledávání v anotacích jednotlivých textů Filmového kurýra, vyhledávání podle autorů textů a podle předmětových hesel.


Bibliografie Aleše Tichého

Již nerozvíjená bibliografická databáze překladů z britské literatury. Data jsou nyní součástí společného projektu UK a MU Databáze českého uměleckého překladu po roce 1945. Původní databáze zahrnovala záznamy o téměř 3000 knihách a více než 1300 autorech a překladatelích.


Český hudební slovník osob a institucí

Veřejně dostupný Český hudební slovník osob a institucí představuje hudební kulturu českých zemí v minulosti i současnosti. Obsahuje více než 16 000 hesel sepsaných desítkami odborníků a je stále doplňován.

Centrum hudební lexikografie spravuje několik dalších neveřejných slovníku pro interní badatelské potřeby. Jejich přehled je k dispozci na stránkách projektu.


Databáze českého uměleckého překladu po roce 1945

Společný projekt UK a MU uvádí informace o překladech a překladatelích. MU se na projektu podílela doplněním anglofonních literatur. Databáze zahrnuje také již nerozvíjenou Bibliografii Aleše Tichého.


Databáze rukopisných herbářů (Herbaria manuscriptoria); připravováno

Rozpracovaná databáze středověkých latinsky i česky psaných herbářů cca do roku 1500, které se dochovaly v knihovnách na území České republiky.


Databáze zrádných slov angličtina-čeština

Databáze slov, která v angličtině a češtině znějí stejně či podobně, ale mají jiný význam. Vyhledává konkrétní slovo v jednom z jazyků (lze zadat pouze část slova) a zobrazí jeho chybný a správný překlad.


DEMOS

Vyvíjený systém umožní uživatelům zadávat a upravovat údaje ze serielních pramenů (matriky, pozemkové knihy ad.) a generovat rodokmeny a další data pro historicko-statistický a demografický výzkum. Projekt je řešen ve spolupráci s VUT (hlavním řešitelem je Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D.).


Digitalizované staré tisky

Nerozvíjený projekt zpřístupňující digitalizáty dvanácti vybraných starých tisků a volných děl z fondu Ústřední knihovny FF.


Digitální knihovna Arna Nováka

Cílem projektu je zpřístupnit na jednom místě rozsáhlé dílo Arna Nováka. Kolekce zahrnuje digitalizované materiály z fondu Ústřední knihovny (vlastní monografie, úvody a doslovy), u kterých autorský zákon umožňuje volné zpřístupnění. Obsahuje také textové soubory s automaticky rozpoznaným prostým textem (bez korektury chyb).


Digitální knihovna FF MU

Obsahuje volně dostupné plné texty časopisů, monografií, sborníků a knižních edicí vydaných na Filozofické fakultě. Umožňuje vyhledávání v autorech, názvech, abstraktech i klíčových slovech (na úrovní jednotlivých článků).


Digitální knihovna materiálů z archivu Hermíny Týrlové; připravováno

Vyvíjená platforma si klade za cíl zpřístupnit digitalizované materiály z archivu režisérky Hermíny Týrlové. Bude sloužit studujícím a vyučujícím pro účely výuky a výzkumu.


DIPLODOK

Katalog informací o muzikologických pracích všech forem a typů obhájených na vybraných českých a slovenských vysokých školách.


Encyklopedie dějin města Brna

Interaktivní online encyklopedie využívaná širokou veřejností. Propojuje informace z různých oblastí brněnské historie, o osobách, událostech, ulicích i stavbách, včetně fotografií. Obsahuje také rejstřík archeologických lokalit.


Film culture: Leipzig 1945–1970

Zahrnuje informace o programu kin v Lipsku v letech 1945–1970 a doprovodný fotografický materiál. Obsahuje záznamy o jednotlivých kinech a promítaných filmech. Lze zobrazit, jaké filmy byly promítány ve vybraném kině, v jakých kinech byl promítán vybraný film a jaké filmy byly promítány ve vybraném roce.


Filmová kultura: Brno 1945–1970

Zahrnuje informace o programu brněnských kin v letech 1945–1970 a doprovodné materiály. Obsahuje záznamy o jednotlivých kinech a detailní záznamy o promítaných filmech. Lze zobrazit, jaké filmy byly promítány ve vybraném kině, v jakých kinech byl promítán vybraný film a jaké filmy byly promítány ve vybraném roce.


Filmové Brno

Dokumentace dějin uvádění filmů a diváckých preferencí v Brně v letech 1918–1945. Databáze obsahuje informace o jednotlivých kinech, jejich programu a detailní informace o promítaných filmech.


Geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750–1900)

Webová aplikace soustřeďuje informace o hmotné i nehmotné tradiční lidové kultuře Moravy v letech 1750–1900 z různých a různě přístupných zdrojů a propojuje je s mapovými podklady. Umožňuje vyhledávání v mapě i v databázi podle různých parametrů.


Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku

Archeologická a přírodovědná data o regionu Českomoravské vrchoviny. Umožňuje zobrazení prostorových dat dle kategorií a času, obsahuje primární data z výzkumů, zdrojová data a referenční materiály. Certifikované mapy, metodiky a památkové postupy a také katalogy výstav jsou k dispozici na stránkách projektu.


Interaktivní mapa geografické lokalizace lidových obyčejů v České republice (IMGEO); neveřejné

Interaktivní mapa geografické lokalizace lidových obyčejů v České republice je neveřejným výukovým materiálem, díky kterému mohou studenti etnologie přehlednou a názornou formou analyzovat lokalizaci výskytu jednotlivých lidových obyčejů na území České republiky.


Kapradí: Knihovna překladů anglického dramatu

Plnotextová databáze existujících českých překladů Shakespeara a jeho současníků. Umožňuje paralelní zobrazení a zkoumání překladů, zpřístupňuje i řadu textů jinde nepublikovaných, nalezených v rámci projektu. Některé texty nejsou přístupné kvůli autorskoprávním omezením.


Keramika jako kulturní dědictví; připravováno

Připravovaná databáze středověkých keramických výrobků s estetickým efektem zahrnující přírodovědné analýzy, fotografie a 3D modely.


Korespondence Leoše Janáčka

Kompletní kritická edice korespondence Leoše Janáčka, dostupná po registraci. Obsahuje diplomatický přepis dopisů, detailní popis a poznámkový aparát. Součástí jsou také digitalizáty, které je možné prohlížet v badatelně Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně (partnera projektu).


Lithic Projectiles [dataset]

Faktografická databáze zpřístupňuje výzkumná data z projektu Role lukostřelce v procesech vertikální stratifikace středoevropských společností na prahu doby bronzové. Obsahuje soubory s makrofotografiemi, mikrofotografiemi a 3D modely.


Materiály z období neolitu a eneolitu; připravováno

Interaktivní výuková aplikace, sdružující informace a materiály vztahující se k obdobím neolitu a eneolitu ve střední Evropě. Záměrem projektu je zpřístupnit výslednou webovou aplikaci také širší odborné veřejnosti.


Media Art Live Archive; připravováno

Projekt zkoumá potenciál využití strojového učení a hlubokých neuronových sítí při analýze audiovizuálních děl. Jeho výstupem bude, kromě expertních neuronových sítí (software), unikátní web Vašulka Live Archive, jenž uživatelům poskytne nástroje pro studium poetiky umění videa Steiny a Woodyho Vašulkových. Projekt vzniká ve spolupráci s Vašulka Kitchen Brno a Domem umění města Brna.


Melodiarium hymnologicum Bohemiae

Digitální katalog repertoáru jednohlasé latinské, české a německé duchovní písně nacházejícího se v pramenech na českém území vzniklých nebo na české území importovaných, od nejstarších pramenně zachytitelných začátků až do 18. století. Obsahuje digitalizáty pramenů a textový rejstřík, umožňuje vyhledávání v textech a melodiích.


PicturaLudere; připravováno

Databáze náboženských obrazů a textů raného středověku s možností pokročilého vyhledávání. Projekt zkoumá postoje středověkých lidí k náboženským obrazům a symbolice. Databáze umožní propojit dobové analytické texty s obrazovým materiálem.


Provoz a návštěvníci brněnských kin z pohledu jejich zaměstnanců

Databáze představuje výsledky projektu orální historie. Obsahuje informace o zaměstnancích brněnských kin v období 30.– 60. let 20. století.


RapCor: rapový korpus

Korpus mluvené francouzštiny v rapových písních. Webová aplikace umožňuje vyhledávání v zapojených pramenech podle písní a alb a zobrazení všech písní jednoho autora.


Slovník českých filosofů

Textový slovník českých a příbuzných (v českých zemích narozených nebo žijících) filosofů a myslitelů. Obsahuje životopisné informace a bibliografii, obvykle výběrovou. Hesla je možné abecedně procházet.


Sparling: English or Czenglish

Se souhlasem autora digitalizovaná kniha Dona Sparlinga, doplněná o cca 70 online cvičení pro samostudium.


Spisy Mistra Jana Husa

Databáze Husovy literární činnosti mapuje Husova latinská díla a jejich rukopisné dochování (datace, incipity, explicity). Přináší podrobné informace o středověkých rukopisech a starých tiscích, ve kterých se dochovaly, o jejich edicích, překladech a související literatuře. Díla je možné prohledávat podle různých kritérií. Databáze je součástí projektu MIHOO (Magistri Iohannis Hus Opera omnia).


Vrcholně středověká keramika

Připravovaný projekt představí výsledky dosavadního výzkumu vrcholně středověké keramiky z hlediska metodiky jejího post-exkavačního zpracování a dobových výrobních postupů a prostřednictvím putovní výstavy a virtuálního muzea je zpřístupní široké veřejnosti.


Zlínská filmová kultura (Redazlín); připravováno

Cílem projektu je vývoj inovativní databáze, specializovaných map a vizualizačních aplikací, které budou prezentovat historii míst, osob či institucí spojených s filmovou produkcí a kulturou města Zlín.


Závlahy; připravováno

Projekt se zabývá problematikou závlahových soustav a objektů. Jedním z chystaných výstupů je webová aplikace pro širokou veřejnost, která by měla zpopularizovat problematiku závlah v kontextu klimatické změny.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.