Filozofická fakulta MU

LINDAT/CLARIAH-CZ

Katalog platforem

Přehled platforem pro výzkum a digitálních sbírek spravovaných pracovišti Filozofické fakulty a jejich partnerskými institucemi. Přehled je řazen abecedně a je možné jej procházet podle typu platformy.

Projekt LINDAT/CLARIAH-CZ není vlastníkem ani tvůrcem uvedených platforem, pouze o nich informujeme. Pokud zde nějaký projekt chybí nebo uvádíme neaktuální informace, rádi to napravíme: lindat-clariah@phil.muni.cz

Definice typů platforem

Bibliografické databáze | metadata

Databáze, jejichž základem jsou bibliografická data nebo metadata, tedy údaje o různých typech dokumentů či publikací (např. o monografiích, sbornících, článcích, konferenčních příspěvcích, patentech apod.). Tyto databáze mohou doplňkově obsahovat další informace (např. biografické) nebo poskytovat plný text dokumentů.

Digitální knihovny | plné texty

Informační zdroje zpřístupňující plné texty dokumentů textových, obrazových nebo audiovizuálních. Často obsahují i další doplňkové informace (typicky metadata daných dokumentů) a mají pokročilé funkce pro správu a vyhledávání obsahu. Patří sem i digitální repozitáře a digitální archivy.

Faktografické databáze

Databáze zahrnující informace o konkrétních jevech, předmětech, skutečnostech, které mohou doplňkově obsahovat i další údaje (např. metadata).

Slovníky a encyklopedie

Abecedně, pojmově, systematicky či jinak uspořádané zdroje, které podávají informaci jazykovou (slovníky, lexikony) nebo obsahovou (encyklopedie, naučné slovníky, encyklopedické slovníky) o vybraných termínech, pojmech či předmětech poznání.

Geografické informační systémy

Komplexní informační systémy, které reprezentují různorodá data ve vztahu k jejich prostorovým charakteristikám, typicky v podobě interaktivních map s různorodými vizualizovanými objekty.

Jazykové korpusy

Kolekce textů nebo zvukových záznamů jednoho či více jazyků strukturovaná a uspořádaná tak, aby pomocí specializovaných nástrojů umožňovala lingvistické zkoumání daného jazyka; používá se i pro tvorbu slovníků, korektorů, překladačů aj.

Filtrovat podle typu:

Bibliografická databáze časopisu Filmový kurýr; připravováno

Rozpracovaná databáze po svém dokončení umožní fulltextové vyhledávání v anotacích jednotlivých textů Filmového kurýra, vyhledávání podle autorů textů a podle předmětových hesel.


Bibliografie Aleše Tichého

Již nerozvíjená bibliografická databáze překladů z britské literatury. Data jsou nyní součástí společného projektu UK a MU Databáze českého uměleckého překladu po roce 1945. Původní databáze zahrnovala záznamy o téměř 3000 knihách a více než 1300 autorech a překladatelích.


Český hudební slovník osob a institucí

Veřejně dostupný Český hudební slovník osob a institucí představuje hudební kulturu českých zemí v minulosti i současnosti. Obsahuje více než 16 000 hesel sepsaných desítkami odborníků a je stále doplňován.

Centrum hudební lexikografie spravuje několik dalších neveřejných slovníku pro interní badatelské potřeby. Jejich přehled je k dispozci na stránkách projektu.


Databáze českého uměleckého překladu po roce 1945

Společný projekt UK a MU uvádí informace o překladech a překladatelích. MU se na projektu podílela doplněním anglofonních literatur. Databáze zahrnuje také již nerozvíjenou Bibliografii Aleše Tichého.


Databáze rukopisných herbářů (Herbaria manuscriptoria); připravováno

Rozpracovaná databáze středověkých latinsky i česky psaných herbářů cca do roku 1500, které se dochovaly v knihovnách na území České republiky.


Databáze zrádných slov angličtina-čeština

Databáze slov, která v angličtině a češtině znějí stejně či podobně, ale mají jiný význam. Vyhledává konkrétní slovo v jednom z jazyků (lze zadat pouze část slova) a zobrazí jeho chybný a správný překlad.


DEMOS; připravováno

Vyvíjený systém umožní uživatelům zadávat a upravovat údaje ze serielních pramenů (matriky, pozemkové knihy ad.) a generovat rodokmeny a další data pro historicko-statistický a demografický výzkum. Projekt je řešen ve spolupráci s VUT (hlavním řešitelem je Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D.).


Digitalizované staré tisky

Nerozvíjený projekt zpřístupňující digitalizáty dvanácti vybraných starých tisků a volných děl z fondu Ústřední knihovny FF.


Digitální knihovna Arna Nováka

Cílem projektu je zpřístupnit na jednom místě rozsáhlé dílo Arna Nováka. Kolekce zahrnuje digitalizované materiály z fondu Ústřední knihovny (vlastní monografie, úvody a doslovy), u kterých autorský zákon umožňuje volné zpřístupnění. Obsahuje také textové soubory s automaticky rozpoznaným prostým textem (bez korektury chyb).


Digitální knihovna FF MU

Obsahuje volně dostupné plné texty časopisů, monografií, sborníků a knižních edicí vydaných na Filozofické fakultě. Umožňuje vyhledávání v autorech, názvech, abstraktech i klíčových slovech (na úrovní jednotlivých článků).


Digitální knihovna materiálů z archivu Hermíny Týrlové; připravováno

Vyvíjená platforma si klade za cíl zpřístupnit digitalizované materiály z archivu režisérky Hermíny Týrlové. Bude sloužit studujícím a vyučujícím pro účely výuky a výzkumu.


DIPLODOK

Katalog informací o muzikologických pracích všech forem a typů obhájených na vybraných českých a slovenských vysokých školách.


Encyklopedie dějin města Brna

Interaktivní online encyklopedie využívaná širokou veřejností. Propojuje informace z různých oblastí brněnské historie, o osobách, událostech, ulicích i stavbách, včetně fotografií. Obsahuje také rejstřík archeologických lokalit.


Film culture: Leipzig 1945–1970

Zahrnuje informace o programu kin v Lipsku v letech 1945–1970 a doprovodný fotografický materiál. Obsahuje záznamy o jednotlivých kinech a promítaných filmech. Lze zobrazit, jaké filmy byly promítány ve vybraném kině, v jakých kinech byl promítán vybraný film a jaké filmy byly promítány ve vybraném roce.


Filmová kultura: Brno 1945–1970

Zahrnuje informace o programu brněnských kin v letech 1945–1970 a doprovodné materiály. Obsahuje záznamy o jednotlivých kinech a detailní záznamy o promítaných filmech. Lze zobrazit, jaké filmy byly promítány ve vybraném kině, v jakých kinech byl promítán vybraný film a jaké filmy byly promítány ve vybraném roce.


Filmové Brno

Dokumentace dějin uvádění filmů a diváckých preferencí v Brně v letech 1918–1945. Databáze obsahuje informace o jednotlivých kinech, jejich programu a detailní informace o promítaných filmech.


Geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750–1900)

Webová aplikace soustřeďuje informace o hmotné i nehmotné tradiční lidové kultuře Moravy v letech 1750–1900 z různých a různě přístupných zdrojů a propojuje je s mapovými podklady. Umožňuje vyhledávání v mapě i v databázi podle různých parametrů.


Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku

Archeologická a přírodovědná data o regionu Českomoravské vrchoviny. Umožňuje zobrazení prostorových dat dle kategorií a času, obsahuje primární data z výzkumů, zdrojová data a referenční materiály. Certifikované mapy, metodiky a památkové postupy a také katalogy výstav jsou k dispozici na stránkách projektu.


Interaktivní mapa geografické lokalizace lidových obyčejů v České republice (IMGEO); neveřejné

Interaktivní mapa geografické lokalizace lidových obyčejů v České republice je neveřejným výukovým materiálem, díky kterému mohou studenti etnologie přehlednou a názornou formou analyzovat lokalizaci výskytu jednotlivých lidových obyčejů na území České republiky.


Kapradí: Knihovna překladů anglického dramatu

Plnotextová databáze existujících českých překladů Shakespeara a jeho současníků. Umožňuje paralelní zobrazení a zkoumání překladů, zpřístupňuje i řadu textů jinde nepublikovaných, nalezených v rámci projektu. Některé texty nejsou přístupné kvůli autorskoprávním omezením.


Keramika jako kulturní dědictví; připravováno

Připravovaná databáze středověkých keramických výrobků s estetickým efektem zahrnující přírodovědné analýzy, fotografie a 3D modely.


Korespondence Leoše Janáčka

Kompletní kritická edice korespondence Leoše Janáčka, dostupná po registraci. Obsahuje diplomatický přepis dopisů, detailní popis a poznámkový aparát. Součástí jsou také digitalizáty, které je možné prohlížet v badatelně Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně (partnera projektu).


Lithic Projectiles [dataset]; připravováno

Budovaný repozitář zpřístupňuje výzkumná data z projektu Role lukostřelce v procesech vertikální stratifikace středoevropských společností na prahu doby bronzové. Obsahuje soubory s makrofotografiemi, mikrofotografiemi a 3D modely.


Materiály z období neolitu a eneolitu; připravováno

Interaktivní výuková aplikace, sdružující informace a materiály vztahující se k obdobím neolitu a eneolitu ve střední Evropě. Záměrem projektu je zpřístupnit výslednou webovou aplikaci také širší odborné veřejnosti.


Media Art Live Archive; připravováno

Projekt zkoumá potenciál využití strojového učení a hlubokých neuronových sítí při analýze audiovizuálních děl. Jeho výstupem bude, kromě expertních neuronových sítí (software), unikátní web Vašulka Live Archive, jenž uživatelům poskytne nástroje pro studium poetiky umění videa Steiny a Woodyho Vašulkových. Projekt vzniká ve spolupráci s Vašulka Kitchen Brno a Domem umění města Brna.


Melodiarium hymnologicum Bohemiae

Digitální katalog repertoáru jednohlasé latinské, české a německé duchovní písně nacházejícího se v pramenech na českém území vzniklých nebo na české území importovaných, od nejstarších pramenně zachytitelných začátků až do 18. století. Obsahuje digitalizáty pramenů a textový rejstřík, umožňuje vyhledávání v textech a melodiích.


PicturaLudere; připravováno

Databáze náboženských obrazů a textů raného středověku s možností pokročilého vyhledávání. Projekt zkoumá postoje středověkých lidí k náboženským obrazům a symbolice. Databáze umožní propojit dobové analytické texty s obrazovým materiálem.


Provoz a návštěvníci brněnských kin z pohledu jejich zaměstnanců

Databáze představuje výsledky projektu orální historie. Obsahuje informace o zaměstnancích brněnských kin v období 30.– 60. let 20. století.


RapCor: rapový korpus

Korpus mluvené francouzštiny v rapových písních. Webová aplikace umožňuje vyhledávání v zapojených pramenech podle písní a alb a zobrazení všech písní jednoho autora.


Slovník českých filosofů

Textový slovník českých a příbuzných (v českých zemích narozených nebo žijících) filosofů a myslitelů. Obsahuje životopisné informace a bibliografii, obvykle výběrovou. Hesla je možné abecedně procházet.


Sparling: English or Czenglish

Se souhlasem autora digitalizovaná kniha Dona Sparlinga, doplněná o cca 70 online cvičení pro samostudium.


Vrcholně středověká keramika; připravováno

Připravovaný projekt představí výsledky dosavadního výzkumu vrcholně středověké keramiky z hlediska metodiky jejího post-exkavačního zpracování a dobových výrobních postupů a prostřednictvím putovní výstavy a virtuálního muzea je zpřístupní široké veřejnosti.


Zlínská filmová kultura (Redazlín); připravováno

Cílem projektu je vývoj inovativní databáze, specializovaných map a vizualizačních aplikací, které budou prezentovat historii míst, osob či institucí spojených s filmovou produkcí a kulturou města Zlín.


Závlahy; připravováno

Projekt se zabývá problematikou závlahových soustav a objektů. Jedním z chystaných výstupů je webová aplikace pro širokou veřejnost, která by měla zpopularizovat problematiku závlah v kontextu klimatické změny.