Filozofická fakulta MU

Často kladené otázky

Co pro vás můžeme udělat a jak se zapojit?

Cílem projektu je vytvořit a nadále spravovat fakultní uložiště různých typů výzkumných dat a podporovat fakultní aktivity a vzdělávání v oblasti digitálních humanitních věd.

Pokud vytváříte digitální kolekci (například databázi výzkumných evidencí), rádi vám poskytneme doporučení a konzultaci k její přípravě. Spravujeme přehled kolekcí v Katalogu platforem a otevřené Fórum pro digitální humanitní vědy s účastí odborníků, které slouží pro sdílení zkušeností a diskuzi.

Některé již existující kolekce budou zahrnuty do chystaného fakultního uložiště. Jejich množství záleží na typu kolekce a našich časových možnostech. Pokud máte zájem o spolupráci, napište nám na lindat-clariah@phil.muni.cz.

Jaké výhody vám přinese zapojení do projektu?

  • vyšší viditelnost výzkumů a projektů pro mezinárodní společenství vědců 
  • zajištění interoperability systému, v němž jsou uložena výzkumná data, konkrétně jeho schopnost spolupracovat s dalšími systémy a sdílet s nimi data 
  • jednotný metadatový popis zdrojů a dat a z něj plynoucí snadnější nalezitelnost výsledků projektů (dat i výstupů) 
  • příprava metadat pro režim otevřeného přístupu do digitálních sbírek (kde to autorská práva umožňují) 
  • vysoká přidaná hodnota dat a zdrojů zapojených do projektu v důsledku jejich sémantizace a indexace 
  • vyšší pravděpodobnost citování poskytnutých dat a zdrojů
  • evidence citování a používání zdrojů a dat na základě altmetrických nástrojů 
  • vyšší znovupoužitelnost výsledků projektů (dat i výstupů) v navazujícím výzkumu
  • předcházení dublování a fragmentaci výzkumů
  • příprava služeb a softwaru umožňující výzkumníkům vysoce sofistikované zpracování dat 
  • konzultace v autorskoprávních otázkách na úrovni Evropské unie 
  • zajištění dlouhodobého uchování a kurátorství výzkumných dat v případě jejich lokalizace v centrálním úložišti 

Co je to výzkumná infrastruktura?

Výzkumná infrastruktura je síť spojující výzkumná prostředí, v níž vědci sdílejí přístup k jedinečným nebo distribuovaným vědeckým zdrojům a zařízením (k datům, nástrojům, systémům, komunikačním technologiím). Infrastruktury pro spolupráci, sdílení dat a interdisciplinární výzkum jsou v Evropě označovány jako e-infrastruktura či e-věda, v USA pak kyberinfrastruktura.

Výzkumná infrastrukturá propojuje platformy, které vyvíjejí vědci pro účely svého bádání. Takovými platformami jsou databáze, korpusy, online slovníky, geografické informační systémy a další výzkumný materiál a zdroje založené na znalostech. Platformami propojovanými do otevřené infrastruktury jsou také digitalizované sbírky a archivy, digitální knihovny a repozitáře, či jiné strukturované vědecké informace, budované většinou odborníky v paměťových institucích. Propojení platforem do otevřené infrastruktury umožňují informační a komunikační technologie.

V ČR je nejznámější infrastrukturou používanou pro vědecké účely CESNET (Czech Scientific and Education NETwork), páteřní komunikační síť zajišťující vysokorychlostní připojení k Internetu.

Co je to platforma?

Rámec aplikace poskytující základní funkce systému, který ji propojuje s dalšími aplikacemi, technologiemi a službami a tvoří pracovní prostředí výzkumu. Platformami jsou například sociální síť Facebook, internetový platební systém PayPal, či platforma pro kulturní dědictví Europeana. 

Jaká výzkumná data produkují humanitní obory?

Data jsou reprezentací fakt, jsou využívána jako zdroj evidence či jako základ argumentace. echny vědy produkují při svém výzkumu či bádání data. Data v humanitních oborech představují digitální reprezentace primárních pramenů  textů, zvuků, obrazů, soch, architektur, ale také poznámky či lingvistické anotace vzniklé při interpretaci pramenů, geografické údaje či 3D snímky krajiny z archeologických průzkumů apod. 

Co jsou metadata?

Metadata jsou jsou popisem fyzických a digitálních objektů. V infrastrukturách poskytují informace o datech. Americká národní organizace pro informační standardy (NISO) metadata definuje jako strukturované informace, které popisují, vysvětlují, lokalizují či jinak zjednodušují vyhledání, využití nebo správu informačních zdrojů.

Mohou být (a) popisná: o samotných objektech a jejich obsahu, důležitá pro následné vyhledání popisovaného objektu; (b) administrativní: technická data, data o původu, o právech k použití a o uchování; (c) strukturní: o vztazích mezi objekty.