Jak by měl vypadat projekt?

Stručná anotace projektu

Zde stručně představte svůj projekt a uveďte jeho hlavní cíle a výstupy.

Projekt má celkem dva cíle. Prvním je vytvořit e-learningovou podporu v ELFu pro kurz ELF007, která bude odpovídat novému sylabu kurzu, který vychází ze zkušeností nabraných během posledních dvou běhů kurzu a zároveň z moderních výzkumů v  dané oblasti. E-learningový kurz bude obsahovat nejenom různé statické studijní materiály (ve formě PDF souborů), ale zároveň krátká výuková videa, která budou sloužit jako úvody do problematiky probírané v rámci daného bloku. Druhým cílem je využití pomoci doktorandů při poskytování zpětné vazby studentům v kurzu ELF009, v němž může být zapsáno až sto studentů, takže poskytování adekvátní zpětné vazby je mimo časové možnosti vyučujícího.

Návaznost na výuku

Zde uveďte, jakých kurzů se projekt má týkat. Uvádějte jak kódy, tak i názvy předmětů. Jednotlivé předměty od sebe oddělujte čárkami.

ELF007–Neexistující kurz,ELF009–Subsistující kurz

Dopad projektu a udržitelnost

V této kolonce uveďte, jak velkého množství studentů se projekt bude týkat. Uveďte, jestli je podporovaný kurz povinný, povinně volitelný nebo volitelný a jestli je určen pouze studentům mateřských oborů, nebo jedná-li se o kurz přístupný i dalším studentům MU. Odhadněte počet studentů, kteří si kurz zapíší. Pokud kurz probíhal v minulosti, uveďte, kolik studentů ho mělo zapsaný. Důležité je i uvést, zda se jedná o kurz, který se bude vypisovat opakovaně (a jak často), nebo jedná-li se o jednorázově vyučovaný kurz.

ELF007: Kurz je povinný (A) pro studenty bakalářského studia Ústavu X. Kurz je vyučován každý rok v podzimním semestru a v předchozích dvou bězích, v nichž byl vyučován, ho navštěvovalo 35 a 43 studentů. V letošním roce předpokládáme účast minimálně 40 studentů.

ELF009: Kurz je povinně volitelný (B) pro studenty bakalářského studia Ústavu X a zároveň je nabízen jako volitelný (C) ostatním studentům MU. Kurz je zařazen do výuky každý rok v podzimním semestru a minulý rok, když byl otevřen i studentům jiných oborů, ho navštěvovalo 73 studentů. Letos předpokládáme účast asi 90 studentů, z kapacitních důvodů je kapacita předmětu omezena na 100 studentů.

Druh projektu

Můžete vybrat jeden až všechny čtyři druhy v závislosti na povaze Vašeho projektu.

☑ A — Tvorba e-learningových kurzů a elektronických studijních podpor

☑ B — Správa již existujících e-learningových kurzů a aktualizace existujících elektronických studijních podpor

☑ C — Tvorba multimediálního obsahu využitelného pro výuku

☐ D — Využití technologií v prezenční výuce

Charakteristika projektu

Co je cílem projektu? Jaké plánujete vytvořit výstupy? Kolik jich bude a jak budou rozsáhlé?

ELF007: Cílem projektu je vytvořit nový e-learningový kurz coby platformu, na níž budou umístěny nové studijní materiály, které vycházejí z nejnovějších poznatků ve zkoumané oblasti a zároveň odpovídají novému sylabu, který byl vytvořen i na základě zpětné vazby studentů z předchozích let, v nichž byl předmět vyučován. Pro kurz budou vytvářeny různé studijní materiály, které budou studentům nahrazovat v současné době neexistující učebnici. Kurz a studijní materiály budou rozděleny do 8 tematických sekcí, přičemž v každé bude kromě jednoho hlavního studijního materiálu (který bude mít rozsah asi 15–20 normostran na sekci) i několik materiálů doplňujících, které budou studentům umožňovat proniknout hlouběji do studované problematiky. Dále budou pro každou z 8 sekcí kurzu vytvořeno úvodní video, v němž budou studenti poutavým způsobem uvedeni do problematiky dané sekce.

ELF009: Jelikož kurzu se pravidelně účastní desítky studentů, není v silách vyučujícího poskytovat adekvátní zpětnou vazbu k jejich pravidelným domácím úkolům. Již v minulém roce, když byl kurz nabídnut všem studentům MU, se téměř zdvojnásobily nároky na čas vyučujícího. Jelikož studenti uváděli v předmětové anketě, že zpětná vazba k jejich pracím jim výrazně pomohla pochopit probíranou látku, bylo rozhodnuto v kurzu úkoly i se zpětnou vazbou ponechat. Tuto práci je nutné delegovat doktorandům, kteří jsou již dostatečně pokročilí, aby mohli poskytnout studentům předmětu adekvátní zpětnou vazbu.

Pedagogické cíle

Co si od svého projektu slibujete coby pedagog? Chcete zlepšit úspěšnost studentů u závěrečné zkoušky? Chcete usnadnit studentům přístup ke studijním materiálům? Chcete poskytnout studentům platformu, kde se budete moci věnovat látce nad rámec prezenční výuky?

PH007: Předmět byl doposud vyučován bez e-learningové podpory a využívána byla učebnice, která již není vyhovující. Nový e-learningový kurz a studijní materiály studentům nahradí zastaralou učebnici a poskytne jim adekvátní prostředí pro diskusi týkající se probírané látky. Kromě povinných materiálů tak bude studentům kurzu nabídnuta i možnost prohlubovat svoje vědomosti ve směrech, které budou považovat za důležité. V závislosti na aktivitě v diskusních fórech bude možná v budoucích letech v kurzu zavedena možnost ukončení nejen prostřednictvím závěrečné zkoušky, ale díky dostatečnému zapojení do diskuse v rámci kurzu.

PH009: Díky zapojení asistentů bude možné v kurzu zachovat domácí úkoly, na něž budou studenti získávat zpětnou vazbu. Bude tak zachován aspekt výuky, který byl v předchozích bězích pozitivně hodnocen. Asistenti si sami vyzkoušejí poskytování zpětné vazby studentům a získají tak cenné pedagogické zkušenosti. Nezanedbatelným aspektem projektu bude i výrazné zmírnění pracovní zátěže na vyučujícího, který bude moci věnovat více času přípravě studijních materiálů, ale i jiným povinnostem.

Technologická řešení

Popište, jak si představujete, že bude projekt realizovaný po technické stránce. Zatímco v předchozí rubrice jste uvedli, čeho chcete dosáhnout po pedagogické stránce, nyní uveďte, jak toho chcete dosáhnout. Pokud chcete poskytnout studentům nové studijní materiály, bude se jednat o statické dokumenty, jako je např. PDF nebo prostý text, nebo chcete v ELFu/Moodlu vytvořit interaktivní přednášky, příp. využít nějaký externí nástroj, jako je např. FOLD?

ELF007: E-learningový kurz poběží v ELFu. Primární studijní materiály budou mít podobu PDF souborů, které budu spolu s XXX YYY sázet pomocí LaTeXu. Cílem je vytvořit materiál, který bude co možná uživatelsky nejpřívětivější. PDF mohou studenti číst jak na počítačích a různých mobilních zařízeních, tak i na čtečkách e-booků. Zároveň bude materiál snadné vytisknout. Doplňující studijní materiály budou mít různou povahu – od jednoduchých textů, přes databáze obsahující videa, až po různé materiály využívající např. Quizlet nebo FOLD. Videa budou umístěna na fakultní knihovně médií Medial a následně budou embedována do hlaviček jednotlivých sekcí v kurzu. Zároveň v kurzu plánujeme využívat diskusní fóra, v nichž budou studenti moci diskutovat o probírané látce jak s vyučujícím, tak sami mezi sebou.

ELF009: E-learningový kurz běží v ELFu. Studenti odevzdávají práce prostřednictvím modulů úkol, kde budou asistenti využívat hodnocení pomocí přednastavených rubrik, k nimž budou vkládat i vlastní komentáře. Poslední úkol je pak řešen pomocí modulu Workshop, kdy studenti nejdříve vypracuje svoji práci, následně hodnotí práce svých kolegů, a nakonec jim je poskytnuta k obojímu zpětná vazba od někoho z řad asistentů kurzu.

Použité platformy

Pokud budete vytvářet nebo spravovat e-learningový kurz, kde bude tento kurz umístěný? Bude to kurz v ELFu, interaktivní osnova v ISu, nebo využijete nějakou jinou platformu? Pokud budete vytvářet videa pro výuku, budete tato nahrávat na Medial?

Moodle/ELF, Medial

Personalistika a rozdělení stipendií

V této položce rozepište, jakým způsobem bude požadovaná částka mezi studenty rozdělena a co konkrétně budou jednotliví asistenti zapojení v projektu dělat.

Při finančním ohodnocení asistentů doporučujeme držet se v rozsahu 80–150 Kč za hodinu v závislosti na náročnosti vykonávané práce.

ELF007:

XXX YYY: Asistentka bude mít na starosti primárně tvorbu studijních materiálů, která bude spočívat ve vyhledávání vhodných podkladů, jejich zpracování a následně tvorbě studijních materiálů v LaTeXu a FOLDu. Předpokládaný rozsah práce je 70 hodin při sazbě 150 Kč/h. Asistentka bude dále pomáhat s opravou vybraných domácích úkolů. Předpokládaný rozsah práce je 10 hodin při sazbě 120 Kč/h.
Celkové stipendium pro asistentku: 11700 Kč.

GGG HHH: Asistentka bude ve spolupráci s Audiovizuálním centrem CIT FF MU a XXX YYY připravovat výuková videa pro použití v obou kurzech. Bude se jednat o 8 videí v rozsahu kolem 10 minut/video. Předpokládaný rozsah práce je 20 hodin při sazbě 150 Kč/h.
Celkové stipendium pro asistentku: 3000 Kč.

 

ELF009:

PPP QQQ: Asistent bude odpovědný za opravy odevzdaných úkolů. Předpokládaný rozsah práce je 30 hodin při sazbě 120 Kč/h.
Celkové stipendium pro asistenta: 3600 Kč.

RRR SSS: Asistentka bude odpovědná za opravy odevzdaných úkolů. Předpokládaný rozsah práce je 30 hodin při sazbě 120 Kč/h.
Celkové stipendium pro asistentku: 3600 Kč.

TTT UUU: Asistent bude mít na starosti komunikaci se studenty a další administrativní úkoly potřebné ke hladkému chodu kurzu, jako je správa diskusních fór, zajišťování přenastavování kurzu atp. Předpokládaný rozsah práce je 5 hodin při sazbě 100 Kč/h. Asistent bude zároveň odpovědný za opravy odevzdaných úkolů. Předpokládaný rozsah práce je 20 hodin při sazbě 120 Kč/h.
Celkové stipendium pro asistenta: 2900 Kč.

 

Rezerva:

Jelikož je možné, že předmět ELF009 si zapíše až 100 studentů, může se stát, že bude zapotřebí přibrat ještě jednoho asistenta. Zároveň je vysoce pravděpodobné, že asistenti v kurzu ELF009 budou pomáhat s tvorbou doplňkových studijních materiálů do předmětu ELF007. Z tohoto důvodu žádám o finanční rezervu pro stipendia ve výši 5200 Kč.

Harmonogram

Jaký je plánovaný průběh projektu? Kdy by měly být podle plánu dostupné jednotlivé výstupy projektu?

ELF007: Během prvního měsíce semestru budou probíhat intenzivní konzultace s asistenty zodpovědnými za tvorbu studijních materiálů. Na konci prvního měsíce budou pevně stanovena veškerá témata a hlavní zdroje, z nichž se bude vycházet. Veškeré hlavní studijní materiály budou zpracovány do konce výuky a začátkem zkouškového obobí proběhne jejich korektura, sjednocení a  kompletace e-learningového kurzu. Nahrávání videí bude probíhat v závislosti na možnostech Audiovizuálního centra v posledním měsící semestru. Ostré nasazení e-learningu proběhne v semestru následujícím.

 

ELF009: Hodnocení studentských prací bude probíhat v průběhu celého semestru. Studenti budou dávat zpětnou vazbu i k náhradním seminárním pracím, které budou během zkoušového období psát studenti, kteří budou potřebovat body navíc.

Zpětná vazba

Jakým způsobem budete zjišťovat, jestli byl Váš projekt úspěšný?

Kromě předmětové ankety plánujeme v obou kurzech využít dotazník, jehož prostřednictvím chceme zjistit, jak jsou studenti spokojeni s jednotlivými studijními materiály. Také budeme na základě protokolů z ELFu zjišťovat, jak moc byly jednotlivé materiály využívány. V obou kurzech budeme využívat i anonymní modul dotazník v ELFu coby podnětovník, kam nám studenti budou moci během semestru vkládat zpětnou vazbu, ale třeba i požadavky na témata, která by chtěli podrobněji rozebírat během prezenční výuky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.